SLA.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

Algemeen

1.1 Met deze ‘Service Level Agreement’ (SLA) legt 24Office.nl haar verplichtingen jegens haar

abonnees vast met betrekking tot de beschikbaarheid en bereikbaarheid van haar dienst 24Office.nl.

Deze SLA maakt integraal deel uit van alle overeenkomsten tussen 24Office.nl en haar klant met

betrekking tot onderstaande dienst.

1.2 De SLA is opgesteld ter verbetering en controle van de kwaliteit van de dienstverlening van

24Office.nl. De SLA geldt alleen voor personen en bedrijven die door S.T.P. Software Tools Provider

gerechtigd zijn tot gebruik van de door 24Office.nl geleverde diensten.

Diensten

2.1 De SLA heeft betrekking op de volgende diensten: het beschikbaar stellen en verlenen van

toegang tot haar website www.24Office.nl.

Reactietijden

3.1 24Office.nl garandeert een gemiddelde reactietijd van maximaal 50 ms.

4 Beschikbaarheid

4.1 De beschikbaarheid van www.24Office.nl wordt continu door eigen monitoringtools en door

Hostnet (www.hostnet.nl) in de gaten gehouden. Zodra er zich een storing voordoet waardoor

www.24Office.nl niet bereikbaar is, wordt er direct een alarmmelding naar S.T.P verzonden. Servers

van Hostnet ic S.T.P. zijn gestationeerd in datacentra in Amsterdam waar alle noodzakelijke

voorzieningen (elektra, internettoegang, etc.) minimaal in tweevoud zijn uitgevoerd. Hostnet ic S.T.P.

garandeert een bereikbaarheid van 99,9%.

5 Beveiliging

5.1 Fysieke toegangsbeveiliging: alleen vooraf geautoriseerde medewerkers krijgen van Hostnet ic

S.T.P. toegang tot de servers.

5.2 Versleuteling van gegevens: alle gegevens die over internet van onze server naar uw pc en terug

worden verstuurd, worden via de internationale standaard SSL versleuteld.

5.3 Iedere gebruiker krijgt een unieke gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord waarmee toegang

gekregen kan worden tot de gegevens. Verder is er per gebruiker een verplichting tot 2FA via het

TOTP protocol. (o.a. Google Authenticator) en wordt er gebruik gemaakt van password hashing én

wordt belangrijke data encrypted.

5.4 Iedere nacht wordt er een integrale backup van alle gegevens gemaakt.

5.5 We hebben met onze hostingprovider een regeling getroffen, waardoor we een waarborging van

12 maanden kunnen garanderen. Mocht 24Office.nl op een of andere manier haar

betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen, kan de hostingprovider de kosten verrekenen met de

waarborgsom die aan de provider betaald is. Hierdoor blijft 24Office.nl altijd nog minimaal 12

maanden bereikbaar.

Eigenaar

6.1 De website www.24Office.nl alsmede de software van 24Office.nl zijn volledig eigendom van S.T.P.

S.T.P. draagt dan ook het risico bij het tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware en software in

eigendom van S.T.P.. Dit geldt niet bij tenietgaan of achteruitgaan als gevolg van opzet of onzorgvuldig

gebruik door derden.

Aansprakelijkheid

7.1 24Office.nl is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of

nalatigheid van 24Office.nl. Met name, maar niet uitsluitend, is 24Office.nl niet aansprakelijk voor

schade die voortvloeit uit storingen in haar systemen, die veroorzaakt worden door factoren buiten

de redelijk macht van 24Office.nl.

Wijzigingen

8.1 24Office.nl heeft de mogelijkheid om de voorwaarden van de aangeboden diensten te wijzigen.

24Office.nl zal hiervan steeds minimaal één maand te voren mededeling doen aan de abonnee.

Ingang en duur

9.1 De ingangsdatum en einddatum van deze SLA lopen volledig parallel aan die van de

overeenkomst.

SLA.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

Algemeen

1.1 Met deze ‘Service Level Agreement’ (SLA) legt

24Office.nl haar verplichtingen jegens haar

abonnees vast met betrekking tot de

beschikbaarheid en bereikbaarheid van haar

dienst 24Office.nl. Deze SLA maakt integraal deel

uit van alle overeenkomsten tussen 24Office.nl

en haar klant met betrekking tot onderstaande

dienst.

1.2 De SLA is opgesteld ter verbetering en

controle van de kwaliteit van de dienstverlening

van 24Office.nl. De SLA geldt alleen voor

personen en bedrijven die door S.T.P. Software

Tools Provider gerechtigd zijn tot gebruik van de

door 24Office.nl geleverde diensten.

Diensten

2.1 De SLA heeft betrekking op de volgende

diensten: het beschikbaar stellen en verlenen

van toegang tot haar website www.24Office.nl.

Reactietijden

3.1 24Office.nl garandeert een gemiddelde

reactietijd van maximaal 50 ms.

4 Beschikbaarheid

4.1 De beschikbaarheid van www.24Office.nl

wordt continu door eigen monitoringtools en

door Hostnet (www.hostnet.nl) in de gaten

gehouden. Zodra er zich een storing voordoet

waardoor www.24Office.nl niet bereikbaar is,

wordt er direct een alarmmelding naar S.T.P

verzonden. Servers van Hostnet ic S.T.P. zijn

gestationeerd in datacentra in Amsterdam waar

alle noodzakelijke voorzieningen (elektra,

internettoegang, etc.) minimaal in tweevoud zijn

uitgevoerd. Hostnet ic S.T.P. garandeert een

bereikbaarheid van 99,9%.

5 Beveiliging

5.1 Fysieke toegangsbeveiliging: alleen vooraf

geautoriseerde medewerkers krijgen van

Hostnet ic S.T.P. toegang tot de servers.

5.2 Versleuteling van gegevens: alle gegevens die

over internet van onze server naar uw pc en

terug worden verstuurd, worden via de

internationale standaard SSL versleuteld.

5.3 Iedere gebruiker krijgt een unieke

gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord

waarmee toegang gekregen kan worden tot de

gegevens. Verder is er per gebruiker een

verplichting tot 2FA via het TOTP protocol. (o.a.

Google Authenticator) en wordt er gebruik

gemaakt van password hashing én wordt

belangrijke data encrypted.

5.4 Iedere nacht wordt er een integrale backup

van alle gegevens gemaakt.

5.5 We hebben met onze hostingprovider een

regeling getroffen, waardoor we een

waarborging van 12 maanden kunnen

garanderen. Mocht 24Office.nl op een of andere

manier haar betalingsverplichtingen niet kunnen

nakomen, kan de hostingprovider de kosten

verrekenen met de waarborgsom die aan de

provider betaald is. Hierdoor blijft 24Office.nl

altijd nog minimaal 12 maanden bereikbaar.

Eigenaar

6.1 De website www.24Office.nl alsmede de

software van 24Office.nl zijn volledig eigendom

van S.T.P. S.T.P. draagt dan ook het risico bij het

tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware

en software in eigendom van S.T.P.. Dit geldt niet

bij tenietgaan of achteruitgaan als gevolg van

opzet of onzorgvuldig gebruik door derden.

Aansprakelijkheid

7.1 24Office.nl is niet aansprakelijk voor schade,

tenzij de schade is veroorzaakt door grove

schuld of nalatigheid van 24Office.nl. Met name,

maar niet uitsluitend, is 24Office.nl niet

aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit

storingen in haar systemen, die veroorzaakt

worden door factoren buiten de redelijk macht

van 24Office.nl.

Wijzigingen

8.1 24Office.nl heeft de mogelijkheid om de

voorwaarden van de aangeboden diensten te

wijzigen. 24Office.nl zal hiervan steeds minimaal

één maand te voren mededeling doen aan de

abonnee.

Ingang en duur

9.1 De ingangsdatum en einddatum van deze

SLA lopen volledig parallel aan die van de

overeenkomst.